Ordningsregler för Akalla  Koloniträdgårdsförening


Enligt vårt arrendekontrakt med markägarna, Stockholms Stad, har föreningen åtagit sig att följa fastställda regler och bestämmelser. Från den stund du har skrivit under ett arrendekontrakt med föreningen för en kolonilott, har du också skrivit under på att du har din del i det gemensamma ansvaret för föreningen och skötseln av koloniområdet.

Du har ansvar för att personer i ditt sällskap är informerade om föreningens ordningsregler och att de inte bryter mot dem. Du ansvarar för vad t.ex ditt barn eller sällskapsdjur eventuellt trampar sönder eller förstör.

Kolonilotten ska brukas för odling och vårdas omsorgsfullt. Odlingslotten, lådan och sittplatsen ska se välskötta ut och du ansvarar för att ogräs och skräp rensas bort från den egna lotten. Du är skyldig att hålla den del av grusgången som gränsar till din lott fri från ogräs. 


     1- Odling

 • Buskar och andra höga växter får inte skugga grannens lott.
 • Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte vara bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.
 • Föreningen förbehåller sig rätten att avlägsna buskar och träd som kan utgöra risk för skador på föreningens eller medlems egendom.
 • Det är inte tillåtet att anlägga häckar mellan lotter. Häckar i gränsen emellan lott och gång får inte överstiga en höjd av 70 cm.
 • Pilträd är inte tillåtna.
 • Senast den 15 juni ska minst 75% av lotten vara odlad.
 • 2-Ordning
  • Man får inte vistas på annans lott utan lottinnehavarens godkännande.
  • Senast den 1 november ska lotten vara städad efter avslutad odlingssäsong.
  • Sällskapsdjur måste vara under sådan uppsikt att andra odlare inte utsätts för obehag och får inte vistas på annans lott utan lottinnehavarens godkännande.
  • Du har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett skriftligt medgivande. Du har heller inte rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.
  • Det är inte tillåtet att idka kommersiell odling på kolonilotter och privat försäljning på koloniområdet får inte ske.
  • Lotten får inte användas som upplags- eller avstjälpningsplats. Sopor måste var och en ta hem till sig.
  • 3- Vattning
   • Var sparsam med vattnet.
   • Samverka med dem som du delar vattenkran med så att alla kan få rimligt tillträde till vattenkranen. 

          

           4.Grillning

   • Använd grillkol eller briketter. Ved betraktas som eldning och är inte tillåtet.
   • Visa hänsyn till övriga medlemmar i föreningen vid grillning.
   • Du är skyldig att tillse att glöden är släckt efter grillning.
   •      5- Staket/sarg
    • Staket runt lotten ska vara tillverkat i trä eller för staket avsett trådmaterial, t.ex Gunnebostängsel. Staketet får vara max 70 cm högt.
    • Målning får endast ske med Falu rödfärg eller miljövänlig träolja.
    • 6- Sittplats
     • Sittplatsen får vara max 6 kvadratmeter
     • Trägolv får vara max 20 cm över markytan.
     • Spaljé runt sittplatsen får vara max 1,5 m hög och får inte kläs in med plast, brädor eller liknande.
     • Pergola får vara max 1,8 m hög och max 6 kvm till ytan.
     • Heltäckande tak är inte tillåtet. 
     • 7. Växthus
      • Vill du bygga växthus måste du kontakta styrelsen för ett godkännande.
      • Väggar och tak ska vara av väderbeständig plast. Välj hållbar byggplast till växthuset. Enligt krav från Stockholms Stad måste plast som går sönder av väder och vind monteras ned till vintern.
      • Växthuset får vara max 5 kvm till ytan och max 1,8 m till taknock samt utformat enligt en av de typmodeller som föreningen tagit fram.
      •           8- Redskapslåda
       • Målning får endast ske med Falu rödfärg eller miljövänlig träolja.
       •    
       •       9- Arbetsdagar
        • Du är som medlem skyldig att delta i föreningens gemensamma arbetsdagar eller betala in en fastställd avgift till föreningen.
        •      10- Komposten
         • På den allmänna komposten läggs nedbrytbart avfall från lotten som ogräs, blast från grönsaker och blommor. Inga sopor får läggas i komposten! Plast och metall bryts inte ned till jord.
         • Matrester får inte läggas i någon kompost på området eftersom det skulle kunna medföra problem med kråkor, råttor och andra skadedjur.  
         • 11- Eldning
          • Eldning på egen lott är inte tillåten.
          •          
          •           12- Redskapsskjul
          • Det finns redskapsskjul på föreningens område med redskap att låna. Låna bara redskap som du behöver för stunden och ha inte dessa för länge på den egna lotten då det är många som delar på redskapen.
          • Om ett redskap skulle gå sönder, eller om ni hittar ett trasigt redskap, ta kontakt med styrelsen så redskapen kan lagas.
          • Skjulen ska hållas i god ordning och låsta när ingen är där!
          •                                                                                       
          •                                                                                      13 - Träd
          • Medlemmar får inte plantera något träd utan styrelsens godkännande. Detta på grund av att trädets rötter senare kan komma att skada vattenledningar, beroende på var trädet är planterat.

           Träd och buskar inne på lotten får inte vara högre än 3 m och inte bredare än 1,5 m mätt tvärsöver växtens bredaste ställe. Endast två sådana växter tillåts på lotten.
          Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter riskerar att uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.


          Medverka till att följa de här reglerna! Det ger oss alla den trivsel och avkoppling som är meningen med koloniträdgårdstillvaron.


          Glöm inte att läsa föreningens meddelanden som sätts upp på anslagstavlorna. De berör oss alla.


          Om du är osäker över något eller har några frågor så kontakta styrelsen för svar.


          Styrelsen för Akalla Koloniträdgårdsförening

          2012-03-12