Bon för vilda bin

 

Bina surrar i de blommande vinbärsbuskarna och humlorna är på besök i squashblommorna. Vilda bin (humlor och solitära bin) är våra bästa pollinatörer jämte tambina. Men mångfalden av vildbin har minskat drastiskt – av landets ca 250 arter är en tredjedel rödlistade, dvs de riskerar att dö ut. Tyvärr är några arter redan utdöda. Detta beror bl a på att tillgången på pollenväxter och lämpliga boplatser har minskat, vilket i sin tur beror på att det småskaliga jordbruket har försvunnit.

En blomrik trädgård hjälper alla sorters bin att överleva. Tambin bildar samhällen medan de solitära bina lever ensamma. Det röda murarbiet, t ex, brukar bygga bon i hål i trä. Man kan öka chanserna för dem att bli flera genom att göra bi-bon åt dem. Hur man bygger ett sådant bo finns beskrivet här: Bon för solitära bin.

Ett tips för bi-holken är att man gör målningsjobbet på vintern, så att det hinner torka ordentligt. Om man använder pinnar från naturen måste dessa torka först, eftersom de krymper.

För vissa solitärbin kan man anlägga sandiga slänter där de kan gräva bon. Detta gynnar även vissa stekelarter som tar ohyre-larver m m.

Källa: Studiefrämjandet http://www.studieframjandet.se/stockholm/Mojligheter-hos-oss/Koloni-och-tradgard/Bin-i-kolonin/